Nếu bạn đã kết nối phương thức thanh toán qua PayPal một năm trước, thì mã thanh toán có thể đã hết hạn vì PayPal cho phép chúng tôi sử dụng mã thanh toán tối đa 1 năm. Xin hãy ngắt kết nối và kết nối lại với PayPal của bạn trong phần thiết lập thanh toán Subliminator.

Để ngắt kết nối và kết nối lại với PayPal, truy cập Subliminator → Billing (Thanh toán) → Billing Methods (Phương thức thanh toán) → Remove current PayPal billing method and re-add it again (Hủy phương thức thanh toán hiện tại qua PayPal và lựa chọn lại phương thức thanh toán này).
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!