Truy cập vào Shopify → Billing (Thanh toán) → Payment History (Lịch sử thanh toán)

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!