Nếu bạn tin rằng ai đó đang sử dụng nội dung của bạn theo cách cấu thành vi phạm quyền của bạn (xem Điều khoản dịch vụ của Subliminator, Phần 3: Nội dung), hãy gửi Yêu cầu gỡ bỏ nội dung (Takedown Report) tới content@subliminator.com. Yêu cầu phải bao gồm:

Mô tả về quyền bị vi phạm có hỗ trợ bởi đăng ký bản quyền và tài liệu khác (nếu có thể), cũng như liên kết đến nội dung gốc;

Mô tả về nội dung vi phạm được hỗ trợ bởi các liên kết hoặc chi tiết khác về nơi nội dung tồn tại;

Họ tên, địa chỉ và e-mail của bạn cho biết bạn là chủ sở hữu của nội dung hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu hợp pháp của nội dung;

Tuyên bố của bạn đưa ra theo hình phạt về tội khai man rằng:
thông tin là chính xác; và
bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu hợp pháp của nội dung là người đã không cho phép sử dụng nội dung có tranh chấp đó.

Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử.

Nếu nội dung của bạn bị báo cáo vi phạm bản quyền trong Yêu cầu gỡ bỏ nội dung bởi người dùng khác nhưng bạn tin rằng đó là một nhầm lẫn (ví dụ: bạn có thể chứng minh bạn có quyền sử dụng nội dung đó), bạn có thể gửi yêu cầu phản đối tới content@subliminator.com, trong đó bao gồm:

Mô tả về nội dung bị gỡ bỏ có hỗ trợ bởi đăng ký bản quyền và tài liệu khác (nếu có thể);

Họ tên, địa chỉ và e-mail của bạn cho biết bạn là chủ sở hữu của nội dung hoặc bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu hợp pháp của nội dung;

Tuyên bố của bạn đưa ra theo hình phạt về tội khai man rằng bạn tin rằng nội dung bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa là do nhầm lẫn;

Chữ ký tay hoặc chữ ký điện tử.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!