Truy cập vào Billing (Thanh toán) → Billing methods (Phương thức thanh toán).Tại đây, bạn có thể thêm phương thức thanh toán và ấn định phương thức thanh toán chính cho tài khoản của mình.


Phương thức thanh toán chính là phương thức mặc định mà chúng tôi sẽ tính phí cho tất cả giao dịch, trừ khi có quy định khác.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!