Nếu chi tiết sản phẩm được thay đổi, có khả năng những thay đổi này đã ảnh hưởng đến tính năng đồng bộ hóa tự động các đơn đặt hàng của bạn.


Một trong những lý do chính chúng tôi nhận thấy khi đơn đặt hàng không thể tự động đồng bộ hóa với bên chúng tôi là khi nhà cung cấp sản phẩm không còn là Subliminator nữa và được thay đổi sang nhà cung cấp khác. 


Để vẫn có thể xử lý những đơn đặt hàng đó, bạn sẽ phải đặt hàng thủ công từ bảng điều khiển Shopify của mình. Truy cập vào Orders (Đơn đặt hàng) → Create Order (Tạo đơn đặt hàng) và đặt hàng theo cách thủ công. Bạn cũng cần phải chắc chắn đã điền địa chỉ giao hàng theo thứ tự thủ công. Bạn có thể thực hiện thao tác này ở phía bên phải của cùng màn hình.


Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!