Bưu phẩm gửi cho khách hàng của bạn có thể phải chịu phí hải quan tùy thuộc vào quốc gia đích. Phí có thể thay đổi tùy vào giá trị của sản phẩm, hạn mức tín dụng theo từng quốc gia và các yếu tố khác dựa trên chính sản phẩm. Khách hàng của bạn chịu trách nhiệm cho những khoản phí này. Mọi khoản phí chi trả cho cơ quan hải quan thuộc trách nhiệm của khách hàng của bạn.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!